Манай бүх сургуулиудад тус бүр мэдээлэл зүй, физик, хими ба биологийн лабораториудтай байдгаараа зөвхөн мэдлэг авах биш туршилт хийж суралцах боломжтой.

Мэдээлэл зүй, Технологийн Лаборатори

Химийн лаборатори

Физикийн лаборатори

Биологийн лаборатори

Манай бүх сургуулиудад тус бүр мэдээлэл зүй, физик, хими ба биологийн лабораториудтай байдгаараа зөвхөн мэдлэг авах биш туршилт хийж суралцах боломжтой.

Information and Communication Technologies Laboratory

Химийн лаборатори

Физикийн лаборатори

Биологийн лаборатори

Манай бүх сургуулиудад тус бүр мэдээлэл зүй, физик, хими ба биологийн лабораториудтай байдгаараа зөвхөн мэдлэг авах биш туршилт хийж суралцах боломжтой.

Information and Communication Technologies Laboratory

Химийн лаборатори

Физикийн лаборатори

Биологийн лаборатори

Манай бүх сургуулиудад тус бүр мэдээлэл зүй, физик, хими ба биологийн лабораториудтай байдгаараа зөвхөн мэдлэг авах биш туршилт хийж суралцах боломжтой.

Information and Communication Technologies Laboratory

Химийн лаборатори

Физикийн лаборатори

Биологийн лаборатори