Харуул хамгаалалт

Манай сургуулиуд сурагчдыг амгалан тайван, аюулгүй орчинд сурж боловсрох боломжоор бүрэн ханган ажиллаж байна. Сургуулийн орчны аюулгүй байдлыг хангах, хянах 24 цагийн камержуулсан системээр тоноглогдсон мэргэжлийн Хамгаалалтын алба ажилладаг болно.